Top Clans Versus - Global

Hier findest du die Top Versus Clans aus Global in Echtzeit. Offizielles Clash of Clan Ranking basierend auf den Trophen der Clanmitglieder.

# Clan
1.
#9YLP0LPP (China)
2.
#UYRYVGP2 (China)
3.
#C89UCJQG (International)
4.
#CQQUUYCR (France)
5.
#CPVQCPVP (China)
6.(7)
#UJPV2PGP (Antarctica)
7.(6)
#C2JLCRJU (United States)
8.
#PVRRQRQL (China)
9.(11)
#JRYLQPP2 (France)
10.
#CU0LYPUU (United States)
11.(9)
#UJYVCPJP (Germany)
12.
#UQR9CVQL (Italy)
13.
#J2YU029C (Brazil)
14.
#C0UJ2U9 (United States)
15.
#CP2LC88R (Switzerland)
16.(20)
#CQ90GPGU (Japan)
17.(16)
#JYPP908U (Philippines)
18.(17)
#LU99Y2P (Bangladesh)
19.
#YYV2LUGP (Saudi Arabia)
20.(18)
#PGGPU2CP (China)
21.(27)
#CR9088VR (Turkey)
22.
#8YUJG0P8 (Bangladesh)
23.(26)
#9PGJJUU (China)
24.(25)
#CLRVYJ2R (Indonesia)
25.(24)
#RUPUGJ8C (Japan)
26.(23)
#UGRPGRLY (Taiwan)
27.(21)
#CRGRQJ0V (Indonesia)
28.(31)
#V0J9QGJR (Iran)
29.(30)
#9Y08CUPR (Italy)
30.(36)
#C0LRRPGJ (China)
31.(32)
#YYY0GLCQ (Iran)
32.(28)
#CYL9J0CR (International)
33.(34)
#9YY008QR (India)
34.(45)
#CQ9YJ8YQ (Spain)
35.(29)
#CVUP8VL2 (Japan)
36.(37)
#CYL2VL9R (Brazil)
37.(38)
#UQ9VUVLY (China)
38.(50)
#CVC8G20J (India)
39.(35)
#GU8UJ82V (Russia)
40.
#UCJPPGLJ (Turkey)
41.(39)
#U9R88LGJ (Philippines)
42.(33)
#2JYYPQLG (India)
43.(44)
#CLU0YY9L (Netherlands)
44.(43)
#V8V0GY2G (Philippines)
45.(41)
#CUQGLURJ (United States)
46.(47)
#PG9Q0082 (Colombia)
47.(48)
#CPUCG9RP (France)
48.(42)
#CQ2CQJUP (Italy)
49.(59)
#CQ9V92R0 (Australia)
50.(52)
#UYLQ888G (China)
51.(49)
#9LUJ9J92 (Russia)
52.(51)
#U8L9R8YY (China)
53.(46)
#C0UYL98Q (Mexico)
54.(57)
#PRGQ00Q8 (India)
55.(60)
#UJLGRYJP (Brazil)
56.(55)
#22JUQ9UP (Canada)
57.(54)
#CYLPCLGR (Italy)
58.(53)
#PL8VGYQG (Benin)
59.(58)
#L882LU9V (Iran)
60.(56)
#UJGCUPYY (International)
61.(83)
#QJCG2YCU (Pakistan)
62.(65)
#P2J0YPLR (Japan)
63.(66)
#CQJRQ0JL (Denmark)
64.(86)
#UJQRGU2V (Nepal)
65.(62)
#YU8G2RVL (Iran)
66.(64)
#9CPGQR80 (Turkey)
67.(61)
#JVYQ2C2G (Sweden)
68.(71)
#URLCJPU2 (France)
69.(67)
#CJVUY9P2 (Russia)
70.(73)
#Q0CVQ2YQ (China)
71.(74)
#GG882UGC (Brazil)
72.
#CQUQ08Q2 (Philippines)
73.(69)
#L9JLU9LV (Nepal)
74.(81)
#8CGPUQP9 (Iran)
75.(70)
#JCY89R0Q (Spain)
76.(79)
#C0JQRJPU (Indonesia)
77.(75)
#C989YG8C (China)
78.(76)
#PQ8VJ99V (Iraq)
79.(68)
#UYJLP29J (Japan)
80.(88)
#Q89Q0R8P (Brazil)
81.(82)
#L9PJCU2U (South Korea)
82.(80)
#YRRQ908Y (Nepal)
83.(85)
#JQ08RCPL (South Korea)
84.(78)
#CL80U9C0 (Netherlands)
85.(93)
#U0JGYJVC (France)
86.(106)
#9PLG8Q9G (Uzbekistan)
87.(77)
#PV9RLGG2 (India)
88.(84)
#J22LGCCG (United Kingdom)
89.(87)
#JGPYQGLC (Venezuela)
90.(107)
#L90PCJR (Niger)
91.(89)
#RLC8L0PL (Brazil)
92.(90)
#C8RCC0VP (Germany)
93.(63)
#C00QR0CU (India)
94.(95)
#CQ98UYVJ (Taiwan)
95.(94)
#9VLY9CP8 (South Korea)
96.(112)
#JGGVPRVQ (New Zealand)
97.(92)
#Y22CP09 (Vietnam)
98.(103)
#CQ9LPJRP (China)
99.(96)
#LQLCP2P (Brazil)
100.(97)
#UPJ0P2UL (United States)
101.(104)
#9R80U8LJ (South Korea)
102.(91)
#C2P9QCGQ (United States)
103.(105)
#JQPJYPGG (United States)
104.(99)
#CJVR902R (Italy)
105.(118)
#Y8RCYLRJ (Sri Lanka)
106.(108)
#GJCQ8JR0 (Brazil)
107.(100)
#GJL0U8QV (Italy)
108.(101)
#209JVRPQ (France)
109.(116)
#CUGRUUQ8 (United States)
110.(109)
#UGPPC2UG (Germany)
111.(110)
#CJCPVY9Y (Japan)
112.(113)
#V2VQ28LY (International)
113.(98)
#YPUUQLCG (Netherlands)
114.(102)
#99U8VLGY (Bangladesh)
115.
#QJ9PYGRV (Iran)
116.(117)
#CUVUUY8C (United States)
117.(119)
#UQVPV0GU (France)
118.(122)
#2CG0JL29 (Italy)
119.(120)
#U8009PY (South Korea)
120.(114)
#RP99UPYY (Portugal)
121.(111)
#QLQLJ99J (China)
122.(124)
#UL8UP2J9 (International)
123.(132)
#2980LY02 (Indonesia)
124.(121)
#QGJJ92LY (Taiwan)
125.
#C2PYVJVP (Russia)
126.(146)
#CLGGGCRQ (Indonesia)
127.(123)
#JVCYGJGV (Poland)
128.(127)
#JJQGCV2G (International)
129.(126)
#JVV9QUYC (Italy)
130.(129)
#J9YLRG8P (Norway)
131.(136)
#L828YJJ (South Korea)
132.(128)
#YLCQYQP9 (Germany)
133.(145)
#98988QGU (United Kingdom)
134.(139)
#92UUGYGP (China)
135.(137)
#JRP2U9JV (Japan)
136.(131)
#9YGCLJU0 (France)
137.(130)
#CC0QQGYJ (Turkey)
138.
#RUGYVY0Y (Sweden)
139.(140)
#9P8U0YLG (International)
140.(141)
#CC99PG0L (Netherlands)
141.(134)
#RRJQ88QG (Italy)
142.(150)
#92V0YPY8 (South Korea)
143.(135)
#8YUC0CPQ (Japan)
144.(148)
#UYUUUCCP (Australia)
145.(149)
#2RL8QJP9 (Poland)
146.(163)
#JLV0R8LG (Germany)
147.(142)
#8CV2R0J0 (South Korea)
148.(152)
#8RUPYVJV (South Korea)
149.(133)
#JQ9CUJ0Y (Myanmar (Burma))
150.(143)
#C2YCRJ8Y (Germany)
151.(144)
#ULQ892LQ (India)
152.(147)
#8G928YYJ (Taiwan)
153.(162)
#C2JY92RC (India)
154.(151)
#9GY02Q8C (China)
155.(154)
#YRRRJJ00 (Kosovo)
156.(153)
#2RC9YQR8 (Finland)
157.(155)
#RJJPUGJQ (Mexico)
158.(157)
#2JJP0JJ (China)
159.(156)
#U9CR280Q (Germany)
160.(158)
#YYPG2C8Q (Vietnam)
161.(159)
#22C8PCLC (Benin)
162.(160)
#J2L9UJQ8 (Germany)
163.(169)
#LGYV8GQJ (Uzbekistan)
164.
#2V8PUL28 (Japan)
165.
#8QU22YP9 (Hong Kong)
166.(161)
#LCP2V8 (Jordan)
167.
#PUC2RLQJ (South Korea)
168.
#CG8QLRU (China)
169.(166)
#U0Q8CUVC (Canada)
170.(171)
#CC2V99VG (France)
171.(173)
#2GYYUYCY (South Korea)
172.(180)
#LQQ098GV (South Korea)
173.(177)
#CVV0L0C0 (Italy)
174.(170)
#PRUJU08V (Germany)
175.(174)
#20JCQRL9 (Iran)
176.(172)
#L9YC2CPQ (South Korea)
177.(179)
#9PUJR2YV (Vatican City)
178.(195)
#8JLYVJ8V (China)
179.(178)
#9PC9R2R (Israel)
180.(190)
#R9P0LLQV (United Kingdom)
181.(175)
#UQ02YLPR (Italy)
182.(187)
#9R0C2JL2 (South Korea)
183.(185)
#V929GYP2 (Russia)
184.(188)
#J9RRYC2G (France)
185.(176)
#8RJQJRV8 (South Korea)
186.(181)
#PGY9Y28V (Guatemala)
187.(186)
#RGGCRCPC (United States)
188.(184)
#UCP2GRPQ (Romania)
189.
#CVPQ92GR (Indonesia)
190.(193)
#2RJ2U9J8 (China)
191.(182)
#C2JJUC29 (Netherlands)
192.(199)
#PGVULGJV (South Korea)
193.(191)
#8PG20R22 (China)
194.(183)
#J8GQ22JC (India)
195.(196)
#CJV22Y0V (United Kingdom)
196.(194)
#RGQVV80V (Russia)
197.(210)
#8928YQJY (China)
198.
#2GYGCPV (Ukraine)
199.(197)
#80Y8L0QY (China)
200.(203)
#28R9YGL (Denmark)
Ads
Fansite

Clash of Clans

Multiplayer Spiel App von supercell

Clan Stats

Clan Stats

Clan Stats online. Jetzt registrieren

FAQ

Hilfe

Du brauchst Hilfe?