Top Clans Versus - Global

Hier findest du die Top Versus Clans aus Global in Echtzeit. Offizielles Clash of Clan Ranking basierend auf den Trophen der Clanmitglieder.

# Clan
1.
#C8CVGQRL (United States)
2.
#9YLP0LPP (China)
3.
#C2JLCRJU (United States)
4.
#CQQUUYCR (France)
5.
#CYV2LGG0 (France)
6.
#CGRR2RCL (United States)
7.
#JLV0R8LG (Germany)
8.(9)
#CJVU2YRY (Germany)
9.(8)
#J2YU029C (Brazil)
10.
#PGGPU2CP (China)
11.
#JJYLLPCV (United States)
12.(19)
#J9R9CQY0 (Philippines)
13.(15)
#YU8G2RVL (Iran)
14.(16)
#JRU8C2VL (India)
15.(13)
#CR82CL80 (Italy)
16.(12)
#RG9RVVYV (Japan)
17.
#J8V9L9L9 (Turkey)
18.(20)
#GU8UJ82V (Russia)
19.(14)
#CY82Q99J (United States)
20.(21)
#CLRVYJ2R (Indonesia)
21.(18)
#PVRRQRQL (China)
22.(24)
#CYLP0QGY (France)
23.(28)
#LU99Y2P (Bangladesh)
24.(27)
#CQ9YJ8YQ (Spain)
25.(22)
#9PGJJUU (China)
26.(25)
#CQJRQ0JL (Denmark)
27.(30)
#RLCC2VLL (Germany)
28.(23)
#CQQRCCVV (Indonesia)
29.(31)
#CYL2VL9R (Brazil)
30.(26)
#9R8QYG (India)
31.(34)
#CUQGLURJ (United States)
32.(35)
#L90PCJR (Niger)
33.(29)
#CQ9V92R0 (Australia)
34.(32)
#J0G8P2JR (Japan)
35.(33)
#CGRGY89J (United States)
36.
#CQVPCRLU (United Kingdom)
37.(39)
#C2VJ2PRR (Philippines)
38.
#82LR0YQG (Italy)
39.(43)
#LLGRYPQY (Brazil)
40.
#J0YJPVRQ (United States)
41.
#GJCQ8JR0 (Brazil)
42.(44)
#RP99UPYY (Portugal)
43.(37)
#CU89QVUP (United States)
44.(46)
#CG0Q009R (United States)
45.(47)
#CQ90GPGU (Japan)
46.(50)
#GRPYJJLY (Ukraine)
47.(45)
#CQLJ0V92 (Russia)
48.(42)

#P9PGY0V8 (Netherlands)
49.
#JV9R28Q9 (Iran)
50.(55)
#C8LGJ8CP (United States)
51.(58)
#C0JQRJPU (Indonesia)
52.(54)
#28PRLCGP (Russia)
53.(56)
#UP20RPV2 (France)
54.(48)
#CV98QC2G (Australia)
55.(60)
#YYV2LUGP (Saudi Arabia)
56.(57)
#C8RCC0VP (Germany)
57.(53)
#CYR2QPYC (Sweden)
58.(59)
#R8RG8ULR (United States)
59.(52)
#Q0CVQ2YQ (Spain)
60.(61)
#22JUQ9UP (Canada)
61.(62)
#RJJPUGJQ (Mexico)
62.(51)
#CLGGGCRQ (Indonesia)
63.(78)
#R9YRR888 (Philippines)
64.(65)
#CC0QQGYJ (Turkey)
65.(64)
#CYLPCLGR (Italy)
66.(72)
#RLC8L0PL (Brazil)
67.(77)
#CRUP2LYR (Germany)
68.(69)
#YYPG2C8Q (Vietnam)
69.(71)
#P2GP2R98 (Russia)
70.(66)
#PPG2JJYQ (Turkey)
71.(79)
#YYGVQRJ2 (Brazil)
72.(70)
#8CGPUQP9 (Iran)
73.(68)
#RVULVJQ0 (Brazil)
74.(75)
#Y0YVL02G (Iran)
75.(76)
#C2YLLLU0 (Spain)
76.(73)
#RU2GQCUY (Russia)
77.(67)
#C9LQYPUQ (Iran)
78.(63)
#CRJ80RC2 (Bangladesh)
79.(88)
#YLCQYQP9 (Germany)
80.(86)
#JQCUCLU0 (France)
81.
#2CG0JL29 (Italy)
82.(89)
#CLU0YY9L (Netherlands)
83.(84)
#C88LY90G (Japan)
84.(80)
#QLQLJ99J (China)
85.(82)
#QRGLRQPG (Mexico)
86.(87)
#C0QLYPJ9 (Germany)
87.(90)
#CGY22UPQ (Italy)
88.(107)
#CR9088VR (Turkey)
89.(96)
#C2LY28CC (Netherlands)
90.(92)
#Q89Q0R8P (Brazil)
91.(98)
#88U9C8UC (United States)
92.(101)
#QGJJ92LY (Taiwan)
93.
#CJ98V029 (France)
94.(103)
#C8CCCJ9P (United States)
95.(100)
#2RC9YQR8 (Finland)
96.(104)
#9Y08CUPR (Italy)
97.(91)
#C2PQV8GY (Japan)
98.(102)
#80LLLJCV (Turkey)
99.(74)
#CGRPQGYG (United States)
100.(95)
#YP2YLCVU (South Korea)
101.(97)
#JVCYGJGV (Poland)
102.(113)
#RJGJCJ2V (Germany)
103.(85)
#RRJ90QPJ (United States)
104.(83)
#2JYYPQLG (India)
105.(99)
#8G928YYJ (Taiwan)
106.(126)
#LUQPCGVV (Russia)
107.(105)
#CYU98YLJ (Spain)
108.(94)
#9YPPVP9P (Colombia)
109.(106)
#99J2L9RQ (France)
110.
#8RUPYVJV (South Korea)
111.
#J9YLRG8P (Norway)
112.(118)
#8QCY2VV9 (China)
113.(122)
#LC02GPC (France)
114.
#JJQGCV2G (United States)
115.(116)
#L828YJJ (South Korea)
116.(108)
#J0JR880U (Brazil)
117.(119)
#RLQ0YPJR (Spain)
118.(109)
#C2G0UQLP (United States)
119.(124)
#RUGYVY0Y (Sweden)
120.(127)
#Y8RCYLRJ (Sri Lanka)
121.(129)
#9GY02Q8C (China)
122.(137)
#29JJ0800 (China)
123.(128)
#22VYUQCQ (Israel)
124.(121)
#8PRVR29U (Guatemala)
125.(115)
#LQLCP2P (Brazil)
126.(120)
#YPUUQLCG (Netherlands)
127.(131)
#CUUY8GPY (Italy)
128.(123)
#C2YCRJ8Y (Germany)
129.(125)
#CPU9UJJJ (France)
130.(133)
#U8Y22RJL (Indonesia)
131.(132)
#CVV0L0C0 (Italy)
132.(117)
#8CYJLY9U (China)
133.(135)
#YC8RVPPY (Albania)
134.
#RP28Q0U8 (China)
135.(142)
#PYYJJY0U (Costa Rica)
136.(112)
#P20U0JLU (South Korea)
137.(149)
#2PPY0QG0 (Poland)
138.(136)
#9PC9R2R (Israel)
139.(138)
#CCP8G0RR (Germany)
140.(2851)
#J2QCCU9L (New Zealand)
141.(144)
#QJ9PYGRV (Iran)
142.(141)
#C2GCYJJJ (France)
143.(146)
#CJUP8CRV (International)
144.(143)
#L9PJCU2U (South Korea)
145.(139)
#J8G9LJ (Philippines)
146.(145)
#RJ820P8P (Ukraine)
147.(130)
#CYGJ80PU (Russia)
148.(147)
#CR8PQC0R (Germany)
149.(154)
#CRPYYR2J (Russia)
150.(172)
#QG0YL8LU (Brazil)
151.(153)
#CQVQPLJG (Russia)
152.(150)
#9VLY9CP8 (South Korea)
153.(158)
#9U88PQR (South Korea)
154.(152)
#RQ000R9J (Spain)
155.(182)
#C2JY92RC (India)
156.(159)
#LQQ8Q9V (Vietnam)
157.(155)
#CGPVUCLY (Russia)
158.(164)
#RRJQ88QG (Italy)
159.(160)
#9YJQYPJC (China)
160.(168)
#V9L9UG8 (France)
161.(165)
#P9P28RQJ (Japan)
162.(163)
#PL8VGYQG (Benin)
163.(157)
#22J8ULLL (Niue)
164.(173)
#P0LGVLLG (Turkey)
165.(171)
#PGG2Q28J (Brazil)
166.(175)
#2RL8QJP9 (Poland)
167.(166)
#8PG20R22 (China)
168.(161)
#20CLG9JJ (Poland)
169.(167)
#U8009PY (South Korea)
170.(2721)
#C00YQYJQ (Bangladesh)
171.(162)
#P0RJR020 (China)
172.(151)
#JUU2PUGY (Russia)
173.(777)
#CRJCLL8L (Iran)
174.(169)
#9JG8VC8Y (South Korea)
175.(174)
#YV2P2VV8 (Taiwan)
176.(179)
#2GYGCPV (Ukraine)
177.
#2VRQPPP0 (Slovenia)
178.(148)
#R9P0LLQV (United States)
179.(180)
#L9YC2CPQ (South Korea)
180.(178)
#PVUQR2UL (United States)
181.(183)
#CRJVJPJ9 (Colombia)
182.(181)
#9PUJR2YV (Vatican City)
183.(176)
#CLUUV2VQ (United States)
184.(215)
#CR8G0V8V (Venezuela)
185.(187)
#RGQVV80V (Russia)
186.(156)
#CJ2Y28JV (Germany)
187.(194)
#92G98CQ9 (China)
188.(230)
#L882LU9V (Iran)
189.(188)
#8928YQJY (China)
190.(191)
#R08QP0VG (Canada)
191.(185)
#28R9YGL (Denmark)
192.(196)
#CQUQ08Q2 (Philippines)
193.
#CCJG8U0V (United States)
194.(190)
#9R80U8LJ (South Korea)
195.(186)
#PGVULGJV (South Korea)
196.(198)
#J2LYL8V (Vietnam)
197.(206)
#CCJUG88Y (Mexico)
198.(195)
#GJ0Q0L2 (China)
199.(192)
#CC2V99VG (France)
200.(204)
#C2J80PRQ (Brazil)
Ads
Fansite

Clash of Clans

Multiplayer Spiel App von supercell

Clan Stats

Clan Stats

Clan Stats online. Jetzt registrieren

FAQ

Hilfe

Du brauchst Hilfe?