Top Clans Versus - Global

Hier findest du die Top Versus Clans aus Global in Echtzeit. Offizielles Clash of Clan Ranking basierend auf den Trophen der Clanmitglieder.

# Clan
1.
#8YUJG0P8 (Bangladesh)
2.(5)
#PVRRQRQL (China)
3.(4)
#CPVQCPVP (China)
4.(2)
#2098PGVVL (France)
5.(9)
#CR9088VR (Turkey)
6.(12)
#UYRYVGP2 (China)
7.(83)
#CCV2CL80 (International)
8.(7)
#LU99Y2P (Bangladesh)
9.(10)
#J2YU029C (Brazil)
10.(6)
#CLUP8RPC (International)
11.(8)
#UCJPPGLJ (Turkey)
12.(14)
#JYPP908U (Philippines)
13.(11)
#CVUP8VL2 (Japan)
14.(15)
#YQ9889L9 (Brazil)
15.(16)
#YYY0GLCQ (Iran)
16.(13)
#9YLP0LPP (China)
17.
#VCCVVLQ (India)
18.
#PG9Q0082 (Spain)
19.
#P8J9UG2L (India)
20.
#RLCC2VLL (Germany)
21.
#VP90CJR8 (Taiwan)
22.(23)
#L9JLU9LV (Nepal)
23.(22)
#QJ9PYGRV (Iran)
24.
#9LUJ9J92 (Russia)
25.(27)
#CQQUUYCR (France)
26.(28)
#P2J0YPLR (Japan)
27.(31)
#C89UCJQG (International)
28.(25)
#9PGJJUU (China)
29.
#CQ90GPGU (Japan)
30.
#UVURLQ0Q (United States)
31.(32)
#2980LY02 (Indonesia)
32.(45)
#UVCG9GQ9 (Australia)
33.
#YU0LQRG0 (Nepal)
34.(26)
#U8QL92QY (Philippines)
35.(40)
#C989YG8C (China)
36.(37)
#L882LU9V (Iran)
37.(38)
#YCJ9U0YG (Uzbekistan)
38.(44)
#C0LRRPGJ (China)
39.
#8CLG8YL2 (China)
40.(47)
#U8L9R8YY (China)
41.(43)
#9CPGQR80 (Turkey)
42.(35)
#YYV2LUGP (Saudi Arabia)
43.(36)
#UVP0QGYJ (Spain)
44.(42)
#2G8L0QLL (Indonesia)
45.(41)
#C8RCC0VP (Germany)
46.(34)
#PV9RLGG2 (India)
47.(46)
#CQJRQ0JL (Denmark)
48.
#CJVUY9P2 (Russia)
49.(50)
#UGRPGRLY (Taiwan)
50.(49)
#C0UJ2U9 (United States)
51.(57)
#88J8989P (Egypt)
52.(51)
#JLP9J0CG (China)
53.(52)
#VQPR9PCU (Indonesia)
54.(60)
#ULQ892LQ (India)
55.
#CYL9J0CR (International)
56.
#V9V890LV (France)
57.(54)
#C89LLCJV (Azerbaijan)
58.
#GP8LJ20Y (China)
59.(71)
#QJCG2YCU (Pakistan)
60.(59)
#200PL88YL (France)
61.
#L9PJCU2U (South Korea)
62.(69)
#CRJ80RC2 (Bangladesh)
63.(64)
#VG9JCJV8 (Germany)
64.(62)
#YPUUQLCG (Netherlands)
65.
#PL8VGYQG (China)
66.(68)
#C0UYL98Q (El Salvador)
67.
#LQLCP2P (Brazil)
68.(76)
#CYL2VL9R (Brazil)
69.(75)
#9PLG8Q9G (Uzbekistan)
70.(66)
#CUQGLURJ (United States)
71.(63)
#22C8PCLC (Benin)
72.(70)
#Y0VY82Y (Turkey)
73.(74)
#YG2YG22P (China)
74.(72)
#QGJJ92LY (Taiwan)
75.(73)
#JQRVVVR (Portugal)
76.(53)
#9YY008QR (India)
77.(79)
#JVYQ2C2G (Sweden)
78.(81)
#L9J2VLV8 (Bangladesh)
79.(77)
#C2PYVJVP (Russia)
80.(78)
#9Y08CUPR (Italy)
81.(84)
#99U8VLGY (Bangladesh)
82.(80)
#Y8RCYLRJ (Sri Lanka)
83.(82)
#CPUCG9RP (France)
84.(86)
#RP99UPYY (Portugal)
85.(97)
#J8GQ22JC (India)
86.(89)
#UJGCUPYY (International)
87.
#RLC8L0PL (Brazil)
88.(92)
#20L92QUCY (United States)
89.(91)
#UGPPC2UG (Germany)
90.
#202YPGYJC (Italy)
91.(93)
#8PG20R22 (China)
92.(99)
#CGQU2089 (Japan)
93.(94)
#YRL0R0UP (Vietnam)
94.(96)
#CLU0YY9L (Netherlands)
95.(104)
#2GUGPR2Q (Jordan)
96.(88)
#89GLU99Y (India)
97.(98)
#CLRVYJ2R (Indonesia)
98.(101)
#CQ9LPJRP (China)
99.(102)
#22JUQ9UP (Canada)
100.(105)
#C0L8Y9RR (Brazil)
101.(100)
#CQ98UYVJ (Taiwan)
102.(103)
#JGC89V9J (Egypt)
103.(106)
#UL8UP2J9 (International)
104.(116)
#LCYCG0UJ (India)
105.(95)
#PRLP98CQ (Iran)
106.(107)
#8PCYCVRU (Taiwan)
107.(109)
#YJQGYY0Y (United Kingdom)
108.
#9VLY9CP8 (South Korea)
109.(110)
#9R80U8LJ (South Korea)
110.(111)
#8QGQLCLG (Malaysia)
111.(85)
#QJV0PL9Q (Yemen)
112.(119)
#YU8G2RVL (Iran)
113.
#PVY99RYR (South Korea)
114.(115)
#2LG0PQ0P (Bolivia)
115.(114)
#CJVR902R (Italy)
116.(112)
#CL0LV0LQ (United States)
117.(120)
#2J982J2Y (China)
118.(117)
#VUYYUVQQ (Brazil)
119.(118)
#VC8CLR8J (France)
120.(125)
#8928YQJY (China)
121.(122)
#9PC9R2R (Israel)
122.(133)
#RRVYCCQG (Sri Lanka)
123.(136)
#8CGPUQP9 (Iran)
124.
#22VYUQCQ (Israel)
125.(127)
#CQ9YJ8YQ (Chile)
126.(129)
#9U88PQR (South Korea)
127.(123)
#C2YCRJ8Y (Germany)
128.
#C99PP90Y (Brazil)
129.(126)
#UL8QL9V (China)
130.
#GJL0U8QV (Italy)
131.(135)
#JVCYGJGV (Poland)
132.(142)
#2082PCPJV (Philippines)
133.(140)
#RL0RYG0 (China)
134.
#Y22CP09 (Vietnam)
135.(137)
#2V8PUL28 (Japan)
136.(143)
#8JCY9PY (Turkey)
137.(148)
#YL2UVQVJ (Japan)
138.(153)
#CG8QLRU (China)
139.
#8RP2C92P (South Korea)
140.(146)
#CLGGGCRQ (Indonesia)
141.(159)
#C2P9QCGQ (United States)
142.(158)
#8LVUUUJQ (France)
143.(132)
#V0PY88VQ (Russia)
144.(145)
#PQ8VJ99V (Iraq)
145.(151)
#2RJ2U9J8 (China)
146.(141)
#C0JQ8R28 (India)
147.(150)
#28UQQU80 (China)
148.(3)
#V0PVGPCL (International)
149.(157)
#UULCGQP9 (Spain)
150.(121)
#UJ2QCQ9Q (Australia)
151.(155)
#8YUC0CPQ (Japan)
152.(147)
#RQ9JQUC0 (China)
153.(152)
#RUPUGJ8C (Japan)
154.(156)
#20JCQRL9 (Iran)
155.(170)
#8RJQJRV8 (South Korea)
156.(154)
#QJ2RYPJ (Iran)
157.(165)
#J2YJLCV (Japan)
158.(161)
#92G98CQ9 (China)
159.(162)
#QYP0Y8R (India)
160.(144)
#JQ9CUJ0Y (Myanmar (Burma))
161.(160)
#89QYY80 (South Korea)
162.(149)
#9GY02Q8C (China)
163.(138)
#PRGQ00Q8 (India)
164.(168)
#GJ0Q0L2 (China)
165.(164)
#YP9L88VY (Brazil)
166.(131)
#G99RV9QJ (Sri Lanka)
167.(166)
#JQPJYPGG (United States)
168.(163)
#P0J9C90L (Brazil)
169.(200)
#CVL2U0RR (Iran)
170.(176)
#UCP2GRPQ (Romania)
171.(167)
#UPJ0P2UL (United States)
172.(178)
#QUJQ2 (China)
173.(174)
#QYG2UUR (Japan)
174.(173)
#YUCQ9RQU (China)
175.(169)
#PUC2RLQJ (South Korea)
176.(172)
#L90PCJR (Niger)
177.(187)
#YV2P2VV8 (Taiwan)
178.(188)
#UQYQL0J (Benin)
179.(181)
#8RUPYVJV (South Korea)
180.(186)
#YYV9GL2 (China)
181.(182)
#U8009PY (South Korea)
182.(177)
#YUYU0RVJ (Greece)
183.(184)
#P9QG8GPC (France)
184.(191)
#82LQL9R2 (New Zealand)
185.(183)
#Q8QLP8GY (Turkey)
186.(193)
#2GYYUYCY (South Korea)
187.(171)
#R98RLJJG (Yemen)
188.(185)
#CRRV8P2R (Japan)
189.(192)
#JG2LP8UU (United States)
190.(189)
#LLCG092C (Japan)
191.(194)
#VVJ02R0R (Japan)
192.(180)
#JURRC28Y (Pakistan)
193.(197)
#8QU22YP9 (Hong Kong)
194.(179)
#YP9VY9QV (Philippines)
195.(190)
#QP0JUR2 (South Korea)
196.(195)
#QU0G0YYP (Turkmenistan)
197.(198)
#YYVQQYC (Thailand)
198.(201)
#PL9J9LU8 (Mexico)
199.
#PRUJU08V (Germany)
200.(203)
#PUQV2Q0G (Brazil)
Ads
Fansite

Clash of Clans

Multiplayer Spiel App von supercell

Clan Stats

Clan Stats

Clan Stats online. Jetzt registrieren

FAQ

Hilfe

Du brauchst Hilfe?